18 Μαΐου, 2021 - In ΤΟΜΟΣ 47

ΤΟΜΟΣ 47

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 1

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ LASER ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

M. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, A. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 077-090

Η τεχνολογία του laser εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς καθιστώντας πλέον τα οδοντιατρικά lasers ένα αξιόπιστο κλινικό εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει συγκρίσιμα ή πολλές φορές και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από τις συμβατικές θεραπευτικές τεχνικές. Ωστόσο, η χρήση των οδοντιατρικών lasers στον τομέα της Προσθετικής είναι σχετικά περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης λοιπόν είναι η διερεύνηση και ανάλυση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων όσον αφορά στις εφαρμογές των σύγχρονων lasers στον τομέα της Προσθετικής. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι λόγω της εξαιρετικής χειρουργικής ακρίβειάς τους, της αιμόστασης και της ομαλής επούλωσης που εξασφαλίζουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διαμόρφωση και προετοιμασία των ούλων πριν από τη λήψη του τελικού αποτυπώματος, για τη χειρουργική επιμήκυνση μύλης κλπ. Οι νεότερες έρευνες αναδεικνύουν την ακτινοβόληση με laser ως μία καινούργια τεχνική επιφανειακής κατεργασίας/ αδροποίησης τόσο των οδοντικών όσο και των κεραμικών επιφανειών και κάνουν λόγο ακόμη για τη συμβολή του στην ατραυματική αφαίρεση παλιών κεραμικών όψεων, χωρίς να καταστρέφεται η αποκατάσταση ή το δόντι. Επίσης, η τεχνολογία του laser χρησιμοποιείται και για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού των προσθετικών αποκαταστάσεων. Ωστόσο, απαιτείται περεταίρω έρευνα προκειμένου να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα χρήσης του laser και να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Συνοψίζοντας, τα οδοντιατρικά lasers έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και στον τομέα της Προσθετικής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά τόσο σε κλινικές όσο και σε εργαστηριακές διαδικασίες της Προσθετικής.

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΧΡΗΣΗ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

I. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, Γ. ΤΣΕΛΕΚΗ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ, Β.ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 037-042

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο κερδίζει συνεχώς έδαφος την τελευταία δεκαετία. Η χρήση του ολοένα και αυξάνεται και φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένο στον εφηβικό και νεανικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι γνώσεις για την αρνητική επίδραση που έχει στη γενική και στοματική υγεία είναι περιορισμένες, παρά την τάση αύξησης της χρήσης του.

Σκοπός της μελέτης είναι: α) η ανεύρεση του ποσοστού των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο, β) η προσέγγιση των αντιλήψεών τους για την επίδραση που πιθανόν ασκείται στη στοματική υγεία και γ) η διερεύνηση της πιθανότητας, οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας λόγω των γνώσεών τους στον τομέα της βιολογίας, να είναι περισσότερο ενήμεροι για τις αρνητικές επιδράσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με φοιτητές άλλων σχολών.

Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΠΘ. Οι φοιτητές προσεγγίστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη σε όλους τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, κατόπιν αδείας που εξασφαλίστηκε από τις διοικήσεις των τμημάτων.

Αποτελέσματα: Η ανταπόκριση των φοιτητών ανήλθε στο 5,5%. Το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν χαμηλό (4,95%). Παράλληλα, το 68,2% των φοιτητών ήταν ενήμεροι για την αρνητική επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη στοματική υγεία χωρίς να ανευρίσκεται στατιστικά σημαντική διάφορα ανάμεσα στους φοιτητές των δυο σχολών. Το ποσοστό αυτών που γνώριζαν για την πιθανότητα έκρηξης της συσκευής ανήλθε στο 57,1% και για τις κυτταρικές μεταβολές στους μαλακούς ιστούς στο 41,9%. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διάφορα στα επίπεδα επίγνωσης ανάμεσα στους φοιτητές των δυο σχολών.

Συμπέρασμα: Χαμηλό ποσοστό φοιτητών χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο και οι γνώσεις βιολογίας δεν φαίνεται να διαφοροποιούν στατιστικά την επίγνωσή τους για τις βλαπτικές επιδράσεις του στη στοματική υγεία.

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 3

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ LASER ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 043-053

Από το 1960 που παρουσιάστηκε η πρώτη μελέτη για την εφαρμογή του laser στους οδοντικούς ιστούς μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μελέτες για τις εφαρμογές του laser στην οδοντιατρική. Λόγω της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας και των θετικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων όλο και περισσότεροι οδοντίατροι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συσκευές laser και να επωφεληθούν από τις θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρουν. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη της χρήσης και του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων lasers στην Οδοντιατρική, η διερεύνση των εφαρμογών τους στους σκληρούς και μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και η παράθεση κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφαλή χρήση τους στην κλινική πράξη. Η ακτινοβολία του laser αλληλεπιδρά με τους ιστούς με: ανάκλαση, σκέδαση, διάδοση και απορρόφηση. Η αλληλεπίδραση laser και ιστών επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων. Αρκετά είδη laser διατίθενται για οδοντιατρική χρήση, τα οποία εκπέμπουν σε διαφορετικά μήκη κύματος και επιλέγονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το είδος των ιστών που πρόκειται να ακτινοβολήσουν. Για τους σκληρούς ιστούς ενδείκνυνται υψηλά μήκη κύματος, ενώ για τους μαλακούς ιστούς υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Η θεραπεία με lasers χαμηλής ενέργειας αξιοποιεί lasers χαμηλού μήκους κύματος για την επούλωση μαλακών ιστών. Συνοψίζοντας, τα οδοντιατρικά lasers εξελίσσονται συνεχώς. Ο σημερινός οδοντίατρος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε αρκετά είδη laser και μήκη κύματος. Οφείλει, επομένως, να είναι ενημερωμένος για τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να μπορεί να τα συγκρίνει και να επιλέγει το κατάλληλο laser κατά περίπτωση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 4

O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – Βιβλιοκρισία
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 071

Ο εμβληματικός ιατρός της στοματικής κοιλότητας Οδοντίατρος και Ιατρός καθηγητής Γεώργιος Λάσκαρης το 1986 ξεκίνησε μια πρωτοπόρα όσο και επίπονη με τα μέσα της εποχής, εκδοτική προσπάθεια, τον Άτλαντα της Κλινικής Στοματολογίας στην Ελληνική γλώσσα από τις Ιατρικές εκδόσεις «Λίτσας» που στα χρόνια που ακολούθησαν μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ οι επανεκδόσεις του θα γινόταν απαραίτητο συστατικό κάθε
ιατρικής οδοντιατρικής βιβλιοθήκης παγκοσμίως. H Αγγλική έκδοση που αισίως το 2017 έφτασε στον αριθμό τέσσερα με τίτλο Color Atlas of Oral Diseases: Diagnosis and Treatment (Εκδοτικός οίκος Τhieme) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την επιστημονική της αρτιότητα με αποτέλεσμα να θεωρείται ένα μνημειώδες επιστημονικό εκδοτικό επίτευγμα στο χώρο της Στοματολογίας.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats