Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται σε νεοελληνική δημοτική γλώσσα σε μονοτονικό σύστημα. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει γλωσσικά το κείμενο για λόγους ομοιομορφίας του περιοδικού.

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στα info@sebe.gr
και mgouliot@dent.auth.gr. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες ή τυπωμένες στη μια όψη, με διπλό διάστημα, με αρίθμηση σελίδων, μεγέθους Α4 (210×297 mm) με αριστερά και δεξιά διαστήματα 250 mm. Οι εικόνες υποβάλλονται σε μορφή TIFF ή JPEG και σε υψηλή ανάλυση. Τόσο οι εικόνες όσο και οι πίνακες υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία.

ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ

Περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, το όνομα και τους τίτλους των συγγραφέων, το όνομα του επιστημονικού κέντρου από το οποίο προέρχεται η εργασία, τη διεύθυνση του κύριου συγγραφέα και τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επίσης αναγράφεται ο τύπος της εργασίας (πειραματική κλινική μελέτη, συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση κ.λ.π.), καθώς και η πιθανή πηγή χρηματοδότησης της έρευνας. Η σελίδα τίτλου υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περίληψη να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα. Η περίληψη στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 400 λέξεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι λέξεις κλειδιά (Key words) θα πρέπει να γράφονται κάτω από την ελληνική και αγγλική περίληψη αντίστοιχα και να είναι 3-5 όροι ή μικρές φράσεις σε αλφαβητική σειρά, ώστε να διευκολυνθεί η ταξινόμηση της εργασίας. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνούς όρους λεξικογράφησης, που αναφέρονται στο Index Medicus και Dental Index.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Ερευνητικές εργασίες 

Η κυρίως εργασία να αποτελείται από την Εισαγωγή, τα Υλικά και Μέθοδο, τα Ευρήματα, τη Συζήτηση, τα Συμπεράσματα και τη Βιβλιογραφία. Στη Μέθοδο θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και οι τύποι των συσκευών, οργάνων, υλικών ή λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και σε παρένθεση τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κατασκευαστικών εταιρειών.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο προσδιορίζονται κατά σειρά εμφάνισης με αραβικούς αριθμούς σαν εκθέτες και καταχωρούνται στη βιβλιογραφία με τον αντίστοιχο αριθμό που αναφέρεται στο κείμενο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να υποβάλλονται σε χωριστή σελίδα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας και αντιστρόφως. Τα ονόματα των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τις συντμήσεις του Cumulated Index Medicus. Εάν οι συγγραφείς είναι λιγότεροι από 4 αναφέρονται όλοι. Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, αναφέρονται οι πρώτοι 3 και ακολουθεί et al. Η μορφή των παραπομπών πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Visch LL, Van Waas MA, Schmitz PI, Levendag PC. A clinical evaluation of implants in irradiated oral cancer patients. J Dent Res. 2002; 81:856-9.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι φωτογραφίες και τα σχεδιαγράμματα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που πρόκειται να δημοσιευθούν φωτογραφίες όπου αναγνωρίζονται πρόσωπα, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη συναίνεση των ατόμων που απεικονίζονται σε αυτές.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
Έρευνες που αφορούν σε ανθρώπους πρέπει να αναφέρουν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη με τους δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες, καθορισμένους από την αρμόδια πανεπιστημιακή ή κρατική επιτροπή, καθώς και με τη διακήρυξη του Ελσίνκι, όπως αυτή διαμορφώθηκε το 1983.

Έρευνες που αφορούν σε πειραματόζωα πρέπει να αναφέρουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των πειραματόζωων ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες της αρμόδιας πανεπιστημιακής ή κρατικής επιτροπής.

 

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats